ГоловнаПРО ГУ ДСНССтруктураАпарат Управління ДСНС України у Тернопільській областіЛІКАРСЬКО-ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
 Версія для друку

Лікарсько-експертна комісія Управління ДСНС України у Тернопільській області (далі – ЛЕК) є штатною медичною установою спеціального призначення системи ДСНС України з питань військово-лікарської експертизи.

 

Основні функції ЛЕК

 

Організація військово-лікарської експертизи.

Участь у медичному огляді осіб рядового і начальницького складу підрозділів Управління з метою визначення придатності до виконання завдань за призначенням, аналіз результатів медичного огляду та розробка заходів щодо покращення стану здоров’я особового складу.

Перевірка якості лікувально-діагностичної роботи та медичного огляду осіб рядового та начальницького складу в медичних установах, які здійснюють медичне забезпечення.

 

Функції ЛЕК

 

ЛЕК зобов’язана:

Організовувати і здійснювати проведення військово-лікарської експертизи з метою:

Визначення придатності за станом здоров'я, фізичного розвитку, а для окремих видів службової діяльності за індивідуальними психофізіологічними особливостями, до служби в органах цивільного захисту, можливості проходження служби за кордоном, вступу (навчання) до навчальних закладів ДСНС осіб, які є кандидатами на службу в органи і підрозділи ДСНС, осіб рядового й начальницького складу органів і підрозділів ДСНС, у тому числі при переміщенні по службі.

Визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей осіб рядового й начальницького складу при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України.

Визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм та каліцтв у осіб рядового й начальницького складу, що проходить службу при їх звільненні та осіб рядового й начальницького складу, що звільнилися зі служби, із проходженням служби або виконанням службових обов’язків.

Визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм та каліцтв, що спричинили смерть осіб рядового й начальницького складу, із проходженням служби або виконанням службових обов’язків.

Визначення причинного зв’язку захворювань (смерті) осіб рядового й начальницького складу з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Проводити розгляд заяв, пропозицій та скарг осіб рядового й начальницького складу ДСНС, пенсіонерів МНС та ДСНС з питань військово-лікарської експертизи.

Проводити медичний огляд осіб рядового і начальницького складу з метою визначення придатності до виконання завдань за призначенням та їх придатності до подальшої служби; аналізувати результати медичного огляду та розробляти заходи щодо покращення стану здоров’я особового складу.

Звітувати про медекспертну діяльність перед ЦЛЕК ДСНС України.

Надавати методичну та практичну допомогу з питань військово-лікарської експертизи лікарям, які залучаються до проведення огляду.

Забезпечувати роботу щодо ефективної взаємодії з підрозділами Управління, суміжними сферами, провідними медичними спеціалістами з питань, що стосуються діяльності структури.

Подавати пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення і переміщення працівників підпорядкованої структури, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень.

Вживати необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи ЛЕК, сприяти підвищенню кваліфікації її працівників.

Забезпечувати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Проводити деонтологічну та виховну роботу в колективі.

У складі ЛЕК є наступні посади:

начальник ЛЕК;

головний фахівець ЛЕК.

Положення про ЛЕК затверджується наказом начальника Управління та погоджується з ЦЛЕК ДСНС України.

Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне, соціальне і побутове забезпечення працівників ЛЕК визначається нормативно-правовими документами ДСНС України та Управління.

Діяльність працівників ЛЕК базується на виконанні завдань у межах своїх функціональних обов’язків та посадових інструкцій. Залучення до виконання інших завдань, які не входять до їх функціональних обов’язків здійснюється за рішенням начальника Управління.

Діловодство ЛЕК організовується згідно з прийнятою номенклатурою та затвердженою Інструкцією з діловодства ДСНС України.

Документи ЛЕК Управління з питань військово-лікарської експертизи засвідчуються відповідною гербовою печаткою та кутовим штампом.

    Твіт